Mahal na mga kapitbahay,

Salamat sa inyong malasakit para sa kinabukasan ng ating Distrito!

Nasasabik muli akong tumakbo bilang inyong Supervisor dito sa District 11 para paglingkuran kayo. 

Dalawampu’t dalawang taon na akong naninirahan sa Excelsior; ako’y isang ama sa dalawang anak, at isang tagapag-organisa (organizer) para sa komunidad at sa mga manggagawa (labor organizing). Pinasasalamatan ko ang aking mga magulang dahil tinuruan nila kaming magkakapatid na pahalagahan ang ang matatag na etika sa trabaho at malasakit sa aming kapwa.

Nagtrabaho ako noon sa Coleman Advocates for Children and Youth at sa Justice for Janitors. Sa kasalukuyan, bilang isang organizer para sa National Union of Healthcare Workers, pinamumunuan namin ngayon ang pagsisikap na panatilihing bukas ang Seton Medical Center bilang isang pangrehiyong ospital ng COVID-19.

Bilang District 11 Supervisor mula 2009-2017, pinangunahan ko ang muling pagbangon ng San Francisco mula sa Great Recession at:

 • Pinamunuan ang Budget Commission bilang Chair at isinaayos ang dalawang $500 milyong kakulangan sa pondo nang walang pagbawas sa mga importanteng serbisyo,  
 • Ipinasa ang local-hiring law (isang batas hinggil sa pagtanggap ng mga manggagawa na naninirahan sa lungsod), na siyang pinaka matibay sa buong bansa
 • Muling isinulat ang buwis sa negosyo ng Lungsod para maprotektahan ang mga trabaho at maliliit na negosyo, 
 • Pinalawak ang pondo para sa mga kabataan at serbisyong pang edukasyon, 
 • Pasiglahin muli ang ating distrito sa pamamagitan ng mga bagong parke, mas mahusay na serbisyo sa transportasyon, at masagana na mga komersyal na koridor (mga kalye o daanan na maraming iba’t ibang negosyo at tindahan)

Ngayon, kinakaharap natin ang isang pandaigdigang pandemya at krisis sa ekonomiya. Handa akong mamuno sa ating distrito at Lungsod sa pagsusulong ng:

 • Magtayo ng ekonomiya para sa pangangailangan ng mga esensyal na manggagawa at ng kanilang mga pamilya,
 • Lumikha ng mga pamamaraan na batay sa komunidad at pampublikong kaligtasan para pagsilbihan ang mga Asyanong nakakatanda at mga pamilya.
 • Suportahan and mga organisasyon na maglilingkod sa mga pangangailangan sa pabahay, edukasyon at seguridad sa trabaho ng mga Filipino. 
 • Tukuyin ang ugat ng korapsyon sa gobyerno, at tiyakin na hindi mawawala sa pandaraya at pang-aabuso ang ating buwis
 • Singilin ng buwis ang mga corporate real estate speculator nang maprotektahan ang mga renter (nangungupahan) at homeowner (may ari ng bahay)
 • Protektahan ang mga pinaka apektadong mga negosyo sa komunidad
 • Bumuo ng balanseng badyet na magpapanatili ng mga mahahalagang serbisyo para sa mga manggagawa.

Inaanyayahan ko po kayo na sumali sa aming kampanya!

Taos-pusong pagkakaisa,

John Avalos